21

2013

-

06

Shandong Longxiang Development in Recent Years

Source:


Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd., formerly known as Zhangqiu Longyao Baking Paint Equipment Factory, is located in Zhangqiu City, Xiaoquan City. It was founded in 2001 and developed into Jinan Longxiang Coating Equipment Co., Ltd. in October 2008.

Shandong Longxiang Machinery Co., Ltd., formerly known as Zhangqiu Longyao Baking Paint Equipment Factory, is located in Zhangqiu City, Xiaoquan City. It was founded in 2001 and developed into Jinan Longxiang Coating Equipment Co., Ltd. in October 2008.